Huishoudelijk reglement

Art. 1           Contributiebetaling vindt plaats op een door het bestuur bepaalde wijze.

Art. 2           Belangstellenden voor een lidmaatschap hebben na  invulling van het aanmeldformulier en de gezondheidsverklaring, het recht om 2 keer op proef mee te zwemmen ingaande op de datum van aanmelding. Dit recht is eenmalig.

Art. 3           Het lidmaatschap vangt aan na het verstrijken van als bovenstaand omschreven proefperiode tenzij in de proefperiode schriftelijk is afgemeld.

Voor belangstellenden die al van het recht gebruik gemaakt hebben, gaat het lidmaatschap in op de datum van aanmelding.

Art. 4           De minimum toelatingseis aan junior leden voor het lidmaatschap is het bezit van diploma B van de KNZB. Het bestuur van Reddingsbrigade Aoreven zal belangstellenden
beoordelen op hun zwemvaardigheid en beslissen over hun geschiktheid voor het lidmaatschap.

Art. 5           Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle aanspraken op bezittingen van Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen.

Art. 6           Leden die voor de vereniging werkzaamheden verrichten, kunnen door het bestuur worden vrijgesteld van contributie.

Art. 7           Het bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangende voorzitter, -secretaris en -penningmeester aan.

Art. 8           De secretaris draagt zorg voor het maken van notulen van vergaderingen en is verder belast met het voeren van correspondentie.

Bij ontstentenis van de voorzitter en diens plaatsvervanger neemt de secretaris diens functie waar. Taken van de secretaris kunnen worden waargenomen door de plaatsvervangende secretaris.

Art. 9           De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij/zij houdt geregeld boek van de financiën van de vereniging, sluit aan het eind van het jaar de boeken af en legt schriftelijk rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Bij ontstentenis van de penningmeester kunnen diens taken worden waargenomen door de plaatsvervangende penningmeester.

Art. 10         Het dagelijks bestuur is belast met al die bestuurstaken, die geen uitstel kunnen lijden. De overige bestuursleden staan het dagelijks bestuur terzijde en vervangen het indien nodig. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Art. 11         Het bestuur kan voor het uitvoeren van deeltaken op bestuursgebied, respectievelijk op ander gebied, commissies benoemen, bestaande uit bestuursleden eventueel aangevuld met leden en anderen (deskundigen).

Op voordracht van de commissie benoemt het bestuur een commissievoorzitter, die dient als aanspreekpunt voor het bestuur, vergaderingen belegt, etc.

Art. 12         Eenmaal per jaar worden er door de Algemene Leden Vergadering een of meer            bestuursleden gekozen dan wel herkozen. Het volgende rooster van aftredende   bestuursleden wordt gehanteerd:
Jaar 1       aftreden secretaris en plaatsvervangende voorzitter
Jaar 2       aftreden penningmeester en plaatsvervangende secretaris
Jaar 3       aftreden voorzitter en plaatsvervangende penningmeester

Na 3 jaar begint de cyclus opnieuw.
Overige bestuursleden treden af conform de bepalingen genoemd in Artikel 15 van de           Statuten.

Art. 13         Elk seniorlid (18 jaar en ouder) respectievelijk elke ouder van een juniorlid, kan zich verkiesbaar stellen tot 2 weken voor de Algemene Leden Vergadering door zich schriftelijk bij het bestuur te melden.

Art. 14         Indien het aantal bestuursleden onder drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur dient echter zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen met als enig agendapunt de verkiezing van een nieuw bestuur.

Art. 15         Bij besluit tot ontbinding van Reddingsbrigade Aoreven te Heythuysen wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald tijdens de (Buitengewone) Algemene Leden Vergadering.

Art. 16         De leden volgen tijdens het bijwonen van de trainingen de aanwijzingen, gegeven door de instructeurs, te allen tijde op. De leden nemen de huisregels van de instelling waar men zich bevindt zonder enig voorbehoud in acht. Bovendien gelden de volgende bepalingen en regels:

 • De leden hebben toegang tot de door de Reddingsbrigade Aoreven gehuurde accommodatie vanaf één kwartier voor aanvang tot één kwartier na afloop van de trainingen.
 • De leden dienen de zwemzaal onmiddellijk na beëindiging van de training te verlaten.
 • Alle leden kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden van de wedstrijdploeg. Aanmelding bij de wedstrijdploeg dient te gebeuren bij de wedstrijdcommissie, die zal oordelen over acceptatie van de aanmelding.
 • Leden die in de zwemzaal aanwezig zijn tijdens trainingen mogen deze trainingen niet belemmeren of verstoren.
 • Instructeurs zijn bevoegd elk lid, dat zich tijdens de training misdraagt, de toegang tot de zwemzaal te ontzeggen. De betreffende instructeur is verplicht het voorval onverwijld te melden aan één van de Technische Commissieleden of tijdens wedstrijdploeguren aan één van de Wedstrijdcommissieleden.
 • Leden die tijdens de training de zwemzaal verlaten, onttrekken zich daarmee aan het toezicht van de instructeurs. RBA kan in dat geval niet aansprakelijkheid gehouden worden voor het welbevinden van die leden.
 • Vóór het zwemmen is douchen verplicht.
 • Het lopen met schoenen is niet toegestaan in de zwemzaal.
 • Gebruik van kauwgum is niet toegestaan in de zwemzaal.
 • Met een open wond, uitwendige infectie of verband mag geen gebruik worden gemaakt van het bad.
 • Het dragen van sieraden is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt, is dit op eigen risico van de leden.
 • Het gebruik van een chloorbril is niet toegestaan met uitzondering van wedstrijdploeg-trainingen en thuis- of uitwedstrijden.
 • Onder chloorbrillen worden verstaan alle brillen, die niet zelfklarend zijn.
 • Het gebruik van recreatieve toestellen is voor eigen risico, RBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Art. 17         De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van eigendommen van de leden en vrijwilligers tijdens de trainingen, ook niet als deze eigendommen voor tijdelijke bewaring worden afgegeven aan de vereniging.

Art. 18         In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.